Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 3,3294662223
6 tháng 3,4054121521
1 năm 3,5532991953
2 năm 3,8334235554
3 năm 4,0933775932
5 năm 4,5560541450
7 năm 4,9477538541
10 năm 5,4157600954
15 năm 5,9260324012
20 năm 6,1739102951
    Tổng số 10 bản ghi