Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 18/10/2017
Giá trị 109,21
Thay đổi (theo điểm) -0,64
% thay đổi -0,58
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 95.856.300.079,72
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 109,84 (Ngày 17/10/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 77,88 (Ngày 13/12/2016)