Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 18/10/2017
Giá trị 252,11
Thay đổi (theo điểm) -1,10
% thay đổi -0,43
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 39.278.969.301,56
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 253,21 (Ngày 17/10/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 169,72 (Ngày 13/12/2016)