Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 18/10/2017
Giá trị 156,49
Thay đổi (theo điểm) -0,95
% thay đổi -0,6
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 8.562.064.326,49
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 158,5 (Ngày 28/08/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 121,56 (Ngày 13/12/2016)