HNX30 202,12 -0,56 -0,28
HNX30TRI 252,51 -0,70 -0,28
Xây dựng 156,50 -0,95 -0,60
Tài chính 183,83 -0,58 -0,32
HNX Index 109,50 -0,34 -0,31
Large 163,20 -0,41 -0,25
Công nghiệp 223,75 -1,09 -0,48
Mid/Small 172,97 -0,80 -0,46
UPCoM Index 54,39 -0,01 -0,01
UPCOM Large Index 90,63 0,00 -0,01
UPCOM Medium Index 104,80 -0,13 -0,12
UPCOM Small Index 103,09 0,23 0,22
VNX50 1.254,67 -2,10 -0,17
VNX Allshare 1.212,00 -3,05 -0,25
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>