Văn bản pháp lý
 • Tên văn bản
Luật
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán Quốc hội 24/11/2010 01/07/2011
04/2007/QH12 Luật thuế thu nhập cá nhân Quốc hội 05/12/2007 01/01/2009
70/2006/QH11 Luật Chứng khoán Quốc hội 12/07/2006 01/01/2007
67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin Quốc hội 12/07/2006 01/01/2007
68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp Quốc hội 12/12/2005 01/07/2015
  Tổng số 5 bản ghi
Nghị định
Thông tư
Quyết định
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
150/QĐ-UBCK Quyết định thực hiện Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 22/02/2017 22/02/2017
151/QĐ-UBCK Quyết định thực hiện Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 22/02/2017 22/02/2017
87/QĐ-UBCK Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán mới thay thế Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/8/2011 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán và Quyết định số 09/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 01 năm 2013 về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 25/01/2017 01/04/2017
2002/2016/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Bộ Tài chính 20/09/2016 20/09/2016
1244/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán Bộ Tài chính 01/06/2016 01/06/2016
  Tổng số 52 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
Quy chế