Thống kê giao dịch
STT Ngày Thống kê giao dịch Outright Thống kê giao dịch Repos Thống kê Quy mô giao dịch Thống kê Biến động lợi suất
Theo mã TP Theo kỳ hạn còn lại Theo NĐT Theo KHMBL Theo NĐT
1 27/04/2017
2 26/04/2017
3 25/04/2017
4 24/04/2017
5 21/04/2017
6 20/04/2017
7 19/04/2017
8 18/04/2017
9 17/04/2017
10 14/04/2017
11 13/04/2017
12 12/04/2017
13 10/04/2017
14 07/04/2017
15 05/04/2017
16 04/04/2017
17 03/04/2017