Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 3,9960563051
6 tháng 4,0657113367
1 năm 4,2028855076
2 năm 4,4688023187
3 năm 4,7237722226
5 năm 5,2022734779
7 năm 5,6410941216
10 năm 6,2304507974
15 năm 7,0482594598
20 năm 7,6883355751
    Tổng số 10 bản ghi