Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 thángs 3,6368920647
6 thángs 3,7219559404
1 năm 3,8901293746
2 năms 4,2186588748
3 năms 4,5367651174
5 năms 5,1417088376
7 năms 5,7049658245
10 năms 6,4717129218
15 năms 7,5414107396
    Tổng số 9 bản ghi