Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 3,7589132502
6 tháng 3,8394513148
1 năm 3,9983532960
2 năm 4,3074954049
3 năm 4,6051543152
5 năm 5,1663375354
7 năm 5,6825295614
10 năm 6,3738165550
15 năm 7,3097299943
20 năm 7,9835151979
    Tổng số 10 bản ghi