Danh sách trái phiếu
 • Ngày phát hành
 • Loại trái phiếu
 • Mã TP
 • Kỳ hạn
 • Tình trạng NY
 • Loại tiền tệ
 • TCPH
STT Mã TP Loại tiền tệ Kỳ hạn TCPH KLNY Hình thức trả lãi Ngày phát hành Ngày đáo hạn Coupon (%/năm) Ngày GD đầu tiên Kỳ hạn còn lại Tình trạng
1 BVBS12121 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 5.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 16/11/2012 16/11/2017 11,1 20/11/2012 202 ngày Bình thường
2 BVBS12123 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 2.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 04/12/2012 04/12/2017 11,1 06/12/2012 220 ngày Bình thường
3 BVBS12124 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 9.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 07/12/2012 07/12/2017 11 11/12/2012 223 ngày Bình thường
4 BVBS12126 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 8.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 25/12/2012 25/12/2017 11 27/12/2012 241 ngày Bình thường
5 BVBS13101 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 04/04/2013 04/04/2018 9,2 08/04/2013 341 ngày Bình thường
6 BVBS13102 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 300.000 Định kỳ - Cuối kỳ 12/04/2013 12/04/2018 9,2 16/04/2013 349 ngày Bình thường
7 BVBS13108 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 03/06/2013 03/06/2018 8,5 05/06/2013 401 ngày Bình thường
8 BVBS13210 VND 5 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 1.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 11/12/2013 11/12/2018 9,4 13/12/2013 592 ngày Bình thường
9 BVBS14023 VND 3 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 2.500.000 Định kỳ - Cuối kỳ 22/07/2014 22/07/2017 6,2 23/07/2014 85 ngày Bình thường
10 BVBS14024 VND 3 Năm Ngân hàng Chính sách Xã hội 2.000.000 Định kỳ - Cuối kỳ 19/08/2014 19/08/2017 6 20/08/2014 113 ngày Bình thường
  Tổng số 565 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>