BAN LÃNH ĐẠO
1. Ông Nguyễn Thành Long: Chủ tịch HĐQT
Trình độ học vấn:
Tiến sỹ khoa học (TSKH), Tiến sỹ (TS), Đại học Kinh tế VacSava, Ba Lan.
Kinh nghiệm công tác:
2004 – 02/2016: Công tác tại UBCKNN, từng giữ các chức vụ:
+ Công tác tại Vụ Hợp tác quốc tế (09/2004- 6/2006);
+ Công tác tại Vụ Phát triển thị trường (07/2006- 10/2006);
+ Phó Trưởng ban Quản lý kinh doanh (11/2006- 12/2007);
+ Phó Trưởng ban Quản lý quỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán (1/2008 – 7/2011);
+ Vụ trưởng Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán (8/2011-11/2013);
+ Phó Chủ tịch UBCKNN (12/2013-2/2016).   
03/2016 - nay: Chủ tịch HĐQT Sở GDCK Hà Nội.
 
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Quan hệ kinh tế quốc tế - Viện Kinh tế Plekhanop (Liên bang Nga).
Kinh nghiệm công tác:
1989 – 1997: Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
1997 – 2007: Công tác tại UBCKNN.
2007 – nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, từng giữ các chức vụ:
+ Phó Giám đốc Trung tâm GDCK Hà Nội (2007 - 2009);
+ Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (2009 - 2012);
+ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (12/2012 - 2/2016).
+ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Sở GDCK Hà Nội (từ 3/2016 - nay).
 
3. Ông Nguyễn Văn Dũng: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Thammasat (Thái Lan).
Kinh nghiệm công tác:
1991 - 1997: Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
1997 - 2003: Công tác tại UBCKNN.
2003 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, từng giữ các chức vụ:
+ Phó Giám đốc Trung tâm GDCK Hà Nội (2003 - 2009);
+ Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (2009 - 2012);
+ Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (12/2012 - nay).
 
4. Ông Nguyễn Vũ Quang Trung: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Kinh tế tài chính - Đại học NewSouth Wales (Úc).
Kinh nghiệm công tác:
1996 - 1997: Công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
1997 - 2004: Công tác tại UBCKNN.
2004 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, từng giữ các chức vụ:
+ Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm GDCK Hà Nội (2004 - 2006);
+ Phó Giám đốc Trung tâm GDCK Hà Nội (2006 - 2009);
+ Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (2009 - nay).
 
5. Ông Phạm Dương Linh: Ủy viên HĐQT
Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Viện Công nghệ Châu Á (AIT - Thái Lan).
Thạc sỹ Tài chính quốc tế - Trường Kinh doanh CERAM Sophia Antipolis (Pháp).
Kinh nghiệm công tác:
2002 - 2004: Công tác tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
2004 - 2012: Công tác tại Bộ Tài chính, từng giữ các chức vụ:
+ Phó Trưởng phòng - Vụ Tài chính ngân hàng (2004 - 2007);
+ Trưởng phòng - Văn phòng Bộ Tài chính (2008 - 2012).
2012 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, giữ chức vụ Ủy viên HĐQT.
 
6. Ông Nguyễn Anh Phong: Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân.
Kinh nghiệm công tác:
1999 - 2000: Công tác tại UBCKNN.
2000 - nay: Công tác tại Sở GDCK Hà Nội, từng giữ các chức vụ:
+ Trưởng phòng, Giám đốc các phòng nghiệp vụ (2005 - 2011);
+ Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội (2011 - nay).