Danh sách chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Tổng số CK Niêm yết:
  • 1
  • Tổng KL niêm yết :
  • 9.800.000
STT Mã CK Tên tổ chức phát hành Ngày GD đầu tiên KLNY KLLH (Cổ phiếu)
1 E1SSHN30 Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ SSI 29/12/2014 9.800.000 9.800.000
    Tổng số 1 bản ghi