Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 27/03/2017
Giá trị 167,94
Thay đổi (theo điểm) 1,38
% thay đổi 0,83
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 35.391.392.809,89
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 166,56 (Ngày 24/03/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 138,1 (Ngày 01/04/2016)