Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/02/2017
Giá trị 158,23
Thay đổi (theo điểm) 2,16
% thay đổi 1,38
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 33.620.619.233,22
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 161,13 (Ngày 07/07/2016)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 138,1 (Ngày 01/04/2016)