Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/02/2017
Giá trị 86,53
Thay đổi (theo điểm) 0,65
% thay đổi 0,75
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 77.390.167.165,41
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 88,16 (Ngày 07/07/2016)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 77,88 (Ngày 13/12/2016)