Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 28/04/2017
Giá trị 89,54
Thay đổi (theo điểm) 0,22
% thay đổi 0,25
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 80.318.811.654,19
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 91,38 (Ngày 27/03/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 77,88 (Ngày 13/12/2016)