Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/02/2017
Giá trị 193,21
Thay đổi (theo điểm) 2,64
% thay đổi 1,38
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 33.620.619.233,22
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 193,21 (Ngày 20/02/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 163,3 (Ngày 01/04/2016)