Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 27/03/2017
Giá trị 205,23
Thay đổi (theo điểm) 1,85
% thay đổi 0,91
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 35.391.392.809,89
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 203,38 (Ngày 24/03/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 163,3 (Ngày 01/04/2016)