Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/02/2017
Giá trị 124,25
Thay đổi (theo điểm) 1,14
% thay đổi 0,93
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 55.796.590.622,48
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 124,26 (Ngày 13/02/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 108,08 (Ngày 13/12/2016)