Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 28/04/2017
Giá trị 129,77
Thay đổi (theo điểm) 0,45
% thay đổi 0,35
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 58.328.236.323,52
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 132,89 (Ngày 24/03/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 108,08 (Ngày 13/12/2016)