Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 27/03/2017
Giá trị 141,68
Thay đổi (theo điểm) 0,43
% thay đổi 0,3
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 7.807.314.614,29
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 149,34 (Ngày 07/07/2016)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 118,96 (Ngày 13/05/2016)