Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 28/04/2017
Giá trị 135,88
Thay đổi (theo điểm) -0,32
% thay đổi -0,23
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 7.460.678.262,96
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 149,34 (Ngày 07/07/2016)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 118,96 (Ngày 13/05/2016)