Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/02/2017
Giá trị 134,32
Thay đổi (theo điểm) 1,84
% thay đổi 1,39
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 7.424.273.750,16
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 149,34 (Ngày 07/07/2016)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 118,96 (Ngày 13/05/2016)