HNX30 158,23 2,16 1,38
HNX30TRI 193,21 2,64 1,38
Xây dựng 134,32 1,84 1,39
Tài chính 118,56 0,28 0,24
HNX Index 86,53 0,65 0,75
LARGE 124,25 1,14 0,93
Công nghiệp 194,69 2,07 1,07
MID/SMALL 150,56 0,44 0,30
UPCoM Index 55,08 0,15 0,27
HNXUPCoMPremium 100,86 0,24 0,24
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>